Stanovy MFK Havířov

S T A N O V Y

Městského fotbalového klubu Havířov, z.s.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Městský fotbalový klub Havířov, z.s. (dále jen MFK Havířov, z.s.) je dobrovolným sdružením občanů podporujících havířovskou kopanou a její organizační a hospodářskou činnost. Je právnickou osobou charakteru zapsaného spolku s vlastní právní subjektivitou na základě registrace svých stanov ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Sídlem MFK Havířov, z.s. je :

ulice U hřiště č.p.1418,

735 64 Havířov-Prostřední Suchá

II. POSLÁNÍ A CÍLE

Základním posláním MFK Havířov, z.s. je:

organizovat sportovní činnost a vytvářet pro tuto činnost materiální a tréninkové podmínky, včetně vytváření podmínek pro masový rozvoj kopané zejména mezi mládeží

vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů a to zejména vlastní hospodářskou činnost, spolupráci se sponzory a rodiči, řádně provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která MFK Havířov, z.s. vlastní nebo užívá na základě nájemních smluv

vést své členy k dodržování základních etických, estetických a morálních pravidel a umožnit jim širokou informovanost v oblasti své činnosti

spolupracovat s orgány města Havířov, školami, ostatními organizacemi, právnickými a fyzickými subjekty na území města Havířov a dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji kopané, dalších sportovních odvětví, kultury a zdraví ve městě a využití volného času občanů města.

III. ORGÁNY MFK HAVÍŘOV, z.s.

Orgány MFK Havířov, z.s. jsou:

  1. Valná hromada
  2. Předseda
  3. Výkonný výbor
  4. Kontrolní komise

A. Valná hromada

Nejvyšším orgánem MFK Havířov, z.s. je valná hromada členů starších 18 let. Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok. Dále je svolána, pokud o její svolání požádá 1/3 členů popřípadě výkonný výbor nebo jeho předseda, koná se nejpozději do jednoho měsíce od doručení takového podnětu.

Valná hromada zejména:

rozhoduje o zániku či rozdělení MFK Havířov, z.s., v případě záruky o majetkovém vypořádání

rozhoduje o názvu, sídle a symbolech MFK Havířov, z.s.

rozhoduje o přijetí a změnách stanov MFK Havířov, z.s.

volí předsedu, členy výkonného výboru, kontrolní komisi MFK Havířov, z.s. na období 4 let

zmocňuje výkonný výbor MFK Havířov, z.s. provádět v období mezi valnými hromadami formou kooperace změny ve výboru za členy, kteří požadují o uvolnění s výboru nebo za ty, kteří bez uvedení důvodu se nezúčastňují jednání a neplní úkoly MFK Havířov, z.s.

projednává a schvaluje zprávu o činnosti MFK Havířov, z.s. za uplynulý rok včetně hospodaření, stavu majetku MFK Havířov, z.s. a zprávu kontrolní komise

schvaluje rozpočet na běžný rok a stanoví hlavní směry činnosti MFK Havířov, schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy, ve kterých upraví vnitřní vztahy v MFK Havířov, z.s.

rozhoduje o převodech práv majetku MFK Havířov, z.s. a jeho nabývání, ztrátě a odpisech

Pokud ke dni svolání jednání valné hromady dosahuje počet členů MFK Havířov, z.s. padesát a méně, účastní se jednání valné hromady všichni členové MFK Havířov, z.s. s hlasem rozhodujícím. V případě, že ke dni svolání valné hromady je počet členů vyšší než padesát, stanoví klíč účasti delegátů valné hromady výkonný výbor tak, aby byli proporcionálně zastoupeni delegáti všech skupin členů MFK Havířov, z.s. (rodiče mládeže, aktivní sportovci starší 18 let, zaměstnanci, funkcionáři apod.). V tom případě je počet delegátů valné hromady s hlasem rozhodujícím stanoven na padesát. Ostatní členové MFK Havířov, z.s. mají právo účasti na jednání valné hromady s hlasem poradním.

K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných za předpokladu, že je přítomno nejméně 50% delegátů s hlasem rozhodujícím, pokud valná hromada nerozhodne jinak. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomná nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných. Jménem MFK Havířov, z.s. vystupuje předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda , kteří jsou rovněž statutárními zástupci (místopředseda v rozsahu vymezené pravomoci výkonným výborem v organizačním řádu MFK Havířov, z.s. na úseku organizačním a hospodářském). Místopředseda je volen výkonným výborem z řad jeho členů.

B. Předseda

Předseda MFK Havířov, z.s. je volen valnou hromadou, zastupuje a háji zájmy MFK Havířov, z.s. vůči třetím osobám. Předseda je oprávněn jednat za MFK Havířov, z.s. ve všech věcech a jako jeho statutární orgán činit i veškeré potřebné právní úkony. Předsedou se může stát každý člen MFK Havířov, z.s., který je fyzickou osobou starší 21 let.

Mezi výlučné pravomoci předsedy během jeho funkčního období patří, svolávat řádnou a mimořádnou valnou hromadu, svolávat a řídit řádné a mimořádné zasedání výkonného výboru.

Výkon funkce předsedy zaniká:

zvolením nového předsedy valnou hromadou po skončení funkčního období

odvoláním předsedy valnou hromadou v průběhu funkčního období

vzdáním se funkce

úmrtím

C. Výkonný výbor

Výkonný výbor je výkonným orgánem MFK Havířov, z.s., který řídí činnost klubu v souladu s těmito stanovami a obecně závaznými právními předpisy.

Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů MFK Havířov, z.s. mezi jednotlivými valnými hromadami. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí o dalších otázkách.

Výkonný výbor MFK Havířov, z.s. se skládá s předsedy a dalších minimálně 4 členů, přičemž vždy je nutno dodržet lichý počet členů. Předseda svolává výbor podle potřeby nejméně však jednou za měsíc.

Předsedu v případě jeho nepřítomností zastupuje místopředseda zvolený na první schůzí výkonného výboru

Výkonný výbor zejména:

Zabezpečuje plnění usnesení valné hromady.

Organizuje a řídí organizační a hospodářskou činnost MFK Havířov, z.s.

Připravuje podklady pro valnou hromadu a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvku od státu, ČSTV, jiných organizací a fyzických osob.

K zabezpečení činnosti MFK Havířov, z.s. vytváří profesionální aparát v nezbytně nutném rozsahu a schvaluje jednotlivé pracovníky do funkce (viz organizační řád MFK Havířov, z.s.) a zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány města, ostatními sportovními organizacemi, podniky, jinými organizacemi a fyzickými osobami a rozhoduje o přestupech a hostování hráčů do jiných oddílů a o finančních náhradách s tím spojených, jakož i o přestupech a hostování do MFK Havířov, z.s. z jiných oddílů. Zajišťuje evidenci členské základny, a projednává a schvaluje znění smluv uzavíraných mezi MFK Havířov, z.s. a hráči, popřípadě jejich statutárními zástupci.

Zřizuje odborné komise (trenérská rada, komise mládeže,…) stanoví jejich činnost a pravomoc, a jmenuje jejích předsedy.

Plní úkoly odvolacího orgánu proti rozhodnutím komisi, které zřídil.

Členství ve výkonném výboru zaniká zvolením nového výkonného výboru po uplynutí funkčního období. Odvoláním člena v průběhu funkčního období, vzdáním se mandátu a ztrátou členství, úmrtím.

D. Kontrolní komise

Kontrolní komise je volená valnou hromadou v počtu tři. Po zvolení si členové mezi sebou zvolí neprodleně předsedu. Jejím úkolem je kontrolovat doklady, hospodaření a správnost uzavíraných smluv, předkládat výsledky kontroly minimálně jednou za půl roku výkonnému výboru. Kontrolní komise zároveň připravuje podklady pro výkonný výbor a valnou hromadu MFK Havířov, z.s..

IV. SPOLEČNÉ ZÁSADY ČLENSTVÍ

Členem MFK Havířov, z.s. se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním a úkoly MFK Havířov, z.s.. O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor MFK Havířov, z.s., který může určit novému členu zkušební dobu, nejdéle však 6 měsíců, ve které může členovi zrušit členství bez udání důvodu. (Z členství vyplývá povinnost platit členské příspěvky ve výši, které stanoví výkonný výbor MFK Havířov, z.s.. Ty musí zaplatit nejpozději do 31.března příslušného roku. Jestliže tak neučiní, je automaticky vyřazen a v případě zájmu musí podat novou přihlášku do MFK Havířov, z.s.). Kolektivními členy MFK Havířov, z.s. mohou být i organizace, podniky, spolky, či instituce, které chtějí přispívat k rozvoji kopané.

Práva a povinnosti členů:

Základní práva řádných členů MFK Havířov, z.s. jsou:

účastnit se dle svých zájmů, schopnosti a možnosti sportovního, tělovýchovného, kulturního a společenského života, v rámci svého klubu, a to za podmínek Stanov MFK Havířov, z.s.   V případě účastí v soutěžích, též za podmínek jejich soutěžních řadů

účastnit se všech akcí, školení a seminářů, které podle povahy svého zaměření umožňují odborný a výkonnostní růst

uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku, a to podle povahy buď přímo anebo prostřednictvím zástupce v orgánech klubu

účastnit se jednání orgánů MFK Havířov, z.s., jedná-li se o jeho činnost

Základní povinnosti řádného člena MFK Havířov, z.s. jsou:

dodržovat Stanovy a ostatní vnitřní předpisy MFK Havířov, z.s. a základní etické a mravní normy sportovce

plnit usnesení a rozhodnutí orgánů MFK Havířov, z.s.

šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží klubu k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o jeho dobré jméno

zaplatit roční členský příspěvek nejpozději do 31. března daného roku.

řádně a včas platit další příslušné příspěvky, jakož i jiné poplatky související s jeho členstvím a činnosti v MFK Havířov, z.s., pokud o tom příslušný orgán klubu rozhodl

řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen.

Členství zaniká:

zrušením nebo vystoupením ze strany člena

vyškrtnutím pro neplnění jedné ze základních povinností (v případě nezaplacení členského příspěvku do 31.března daného roku bude členství zrušeno a zájemce se musí opětovně přihlásit)

vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím.

úmrtím člena nebo zánikem MFK Havířov, z.s.

Kolektivní členství zaniká uplynutím sjednané doby ve smlouvě nebo na základě podmínek uvedených ve smlouvě o kolektivním členství

V. MAJETEK MFK HAVÍŘOV, z.s. A HOSPODAŘENÍ

Zdrojem majetku MFK Havířov, z.s. jsou zejména:

členské příspěvky členů

příspěvky od jednotlivců, kolektivních členů, organizací

příjmy z vlastní společenské a sportovní činnosti

příjmy z vlastní hospodářské činnosti

příjmy z reklamní činnosti

dotace a dary

hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva

státní příspěvky, dotace od ČSTV a jiných právnických a fyzických osob

Majetek MFK Havířov, z.s. je ve vlastnictví klubu jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání, jakož i všech dalších dispozicích s majetkem klubu rozhoduje výkonný výbor MFK Havířov, z.s..

O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.

Zásady hospodaření upravuje interní směrnice MFK Havířov, z.s..

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Valnou hromadou schválené stanovy MFK Havířov, z.s. nabývají účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě.

V Havířově dne 5.12.2014