ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY KLUBU MFK HAVÍŘOV

Vážení rodiče/ vážení členové MFK Havířov, z.s.

Členské příspěvky hráčů jsou významnou plánovanou příjmovou položkou klubu a doplňují klubový rozpočet.

Pomáhají pokrýt část nákladů nezbytných k bezproblémovému fungová mládežnických celků – tréninkové a zápasové pomůcky, vybavení, dopravné na soutěžní zápasy, náklady na trenéry atd.

Další příjmy klubu plynou z reklamy a sponzoringu, z přestupů a hostování hráčů a z přidělených dotací atd.    

Výši členských příspěvků hráčů stanovuje na svém jednání výkonný výbor klubu vždy na jeden rok.

VÝŠE ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU HRÁČE V MFK HAVÍŘOV JE PRO ROK 2023 STANOVEN NA 500,- KČ.

Pokud jsou v klubu registrováni sourozenci, pak je příspěvek mladšího z dvojice krácen vždy na polovinu.

Příspěvky se platí za 11 měsíců v roce a zároveň je jednou za rok povinná platba FAČRu 100,- Kč na následující rok.

Platba členských příspěvků

Členský příspěvek je povinen uhradit každý člen klubu.

Členské příspěvky se hradí výhradně bezhotovostně na

  • Číslo účtu: 115-636430217/0100
  • Variabilní symbol: ID hráče
  • Konstantní symbol: 3558
  • Poznámka pro příjemce: Jméno a příjmení hráče

Osvobození od placení členského příspěvku

O osvobození od platby členského příspěvku může, na základě písemné žádosti, rozhodnout výkonný výbor MFK Havířov.

Investice do potomků, jejich tělesného a společenského rozvoje je tou nejlepší investicí, stejně tak u starších hráčů investice do sebe sama. Proto věříme, že následující větu uvádíme jen a pouze informativně. Neuhrazení členských příspěvků je důvodem k nenasazení hráče k zápasům a neumožnění jeho dalšího trénování.   

Potvrzení o uhrazení členského příspěvku

V případě, kdy rodič potřebuje potvrzení o zaplacení členského příspěvku, bude mu vystaven na základě žádosti zaslané E-mailem na adresu:

mfkhavirov@seznam.cz

Žádající rodič povinně uvede:

  1. a) Jméno hráče
  2. b) Datum narození dítěte
  3. c) ID FAČR hráče (VS platby)
  4. d) Jméno a adresu osoby, pro koho se potvrzení vystavuje (pravděpodobně jeden z rodičů)

Potvrzení bude nejpozději do 14 dní zasláno E-mailem.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte sekretariát klubu. E-mail: mfkhavirov@seznam.cz nebo na telefonním čísle: (+420) 606 633 844

P